ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРАТ», ідентифікаційний код 21328928, яке знаходиться за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Чорновола В.М., будинок 88/8, (надалі – ТОВ «КАРАТ»), оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес.

Мета проведення конкурсу: відбір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «КАРАТ» за 2022 рік.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017 року (надалі –«Закон про аудит») та умовам даного конкурсу.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: Аудит повного комплекту фінансової звітності Замовника за 2022 звітний рік, з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність на 31.12.2022р. складена достовірно, в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Критерії для відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту ТОВ «КАРАТ» є:

 • відповідність вимогам, встановленим Законом про аудит:
 • інформація про суб’єкт аудиторської діяльності внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу: за основним місцем роботи має працювати не менше 5 аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше 2 особи повинні підтвердити кваліфікацію або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15% загальної суми доходу від надання послуг;
 • має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до чинного законодавства України. При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності;
 • не має обмежень, пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;
 • відсутні обмеження щодо надання послуг, які передбачені статтею 27 Закону про аудит.
 • вартість аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності подають такі документи:

 • основні відомості про суб’єкт аудиторської діяльності у довільній формі;
 • підтвердження наявності передбачених законодавством України свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • цінову пропозицію щодо розміру оплати послуг за договором;
 • лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Інформація про процедуру:

Дата початку проведення конкурсу – 12 жовтня 2022 року.

Кінцевий строк подачі документів — до 17-00 години 17 жовтня 2022 року.

Строки підведення підсумків конкурсу — 18 жовтня 2022 року.

Документи надсилати на електронну пошту: w.s@karatcarpet.com (з поміткою: «Конкурс на аудит»), або поштою на адресу: 29013, м. Хмельницький, вул. Чорновола 88/8

Контактна особа: Сидорук Віта Вікторівна тел. (067) 382 05 88.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов даного конкурсу, не розглядатимуться.

Інформація про ТОВ «КАРАТ», що підлягає розкриттю, доступна на веб-сайті https://karatcarpet.com/.

Фінансова звітність та інша додаткова інформація про діяльність ТОВ «КАРАТ» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Про результати конкурсу повідомимо всіх його учасників, що приймали участь, електронною поштою або засобами телефонного зв’язку протягом 2 днів з дати прийняття відповідного рішення.